ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
         อักษรย่อ                           จ.พ.


         
  
      สีประจำโรงเรียน                เขียว - ขาว


                      

         ต้นไม้ประจำโรงเรียน         ต้นไผ่

   
         คำขวัญ                           เรียนดี กีฬาเด่น เน้นวินัย
                                               ใฝ่คุณธรรม นำชุมชนพัฒนา


        ปรัชญา                           ปญฺญา โลกสฺสมิ ปชฺโชโต
                                              "ปัญญา เป็นแสงสว่างส่องโลก"


        อัตลักษณ์                        " อัธยาศัยดี  มีจิตสาธารณะ "
PNG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 277.61 KB