ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

               วิสัยทัศ (Vision)

               ในปี 2554 โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร มุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ มาตรฐาน
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เน้นสิ่งแวดล้อม ดนตรี กีฬา ทันสมัย ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี เป็นที่ยอมรับของชุมชนและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข