ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เหมาะสมกับท้องถิ่น

2. พัฒนาบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพ

3. บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

4. เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

เป้าประสงค์ (Objective)

               เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถื่น สิ่งแวดล้อม มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ดนตรี กีฬาเป็นที่ยอมรับของชุมชน และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข