ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

 

ตารางแสดงข้อมูลนักเรียนโรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร ปีการศึกษา 2560

ชั้น
ห้องเรียน
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
2
21
21
42
มัธยมศึกษาปีที่ 2
2
21
26
47
มัธยมศึกษาปีที่ 3
2
29
32
61
รวม ม.ต้น
6
71
79
150
มัธยมศึกษาปีที่ 4
2
12
20
32
มัธยมศึกษาปีที่ 5
1
12
18
30
มัธยมศึกษาปีที่ 6
1
15
18
33
รวม ม.ปลาย
4
39
56
95
รวมทั้งสิ้น
10
110
135
245

 อ้างอิง : ข้อมูล 10 มิถุนายน 2560