ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจวัดข้อมูลสิ่งแวดล้อมตามแนวทางของ GLOBE Project และการพัฒนาหัวข้อวิจัยสิ่งแวดล้อมของนักเรียนโดยใช้หลักวิธีการของ GLOBE
          ในปัจจุบันนี้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้รูปแบบการเรียนรู้
และวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเรียนรู้ของมนุษย์จึงเป็นการเรียนรู้เพื่อจัดการและควบคุมธรรมชาติเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ หากปราศจากความรู้ ความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ที่สลับซับซ้อนของธรรมชาติ จะส่งผลให้เกิดวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมอย่างที่เราสามารถเห็นได้ทั่วไป เครื่องมือที่สำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างหนึ่ง คือกระบวนการทางการศึกษา นั่นคือการพัฒนาคุณภาพของประชากรโลกโดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เริ่มตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียนต่อเนื่องไปทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน สะเต็มศึกษา เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบหนึ่ง ที่บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ คณิตศาสตร์เข้าด้วยกัน ให้ผู้เรียนนำความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา ในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ที่ เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ ผ่านประสบการณ์ในการทำกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project – Based Learning) หรือกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็นฐาน (Problem – Based Learning)  ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูและกระบวนการศึกษาวิจัยของนักเรียน ที่มีจุดมุ่งหมายของกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะแก้ปัญหาด้วยการวิจัย โดยใช้โจทย์ร่วมกันจากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากปรากฏการณ์โลกร้อน

โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2562,11:25   อ่าน 423 ครั้ง