ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารแบบ ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2538
งบประมาณ : 6,33800
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารแบบ ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2538
งบประมาณ : 2,109,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารฝึกงานแบบ ค
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2538
งบประมาณ : 1,387,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนกึ่งถาวร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2542
งบประมาณ : 452,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2543
งบประมาณ : 25,500
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู 205/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2538
งบประมาณ : 467,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักภารโรง/32
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2538
งบประมาณ : 210,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องส้วม/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2538
งบประมาณ : 180,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอถังประปาแบบ ฝ33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2545
งบประมาณ : 216,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารโรงอาหาร-หอประชุม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2547
งบประมาณ : 4,774,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ลานกีฬาเอนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2552
งบประมาณ : 120,000
เพิ่มเติม..