ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวจันเพ็ญ เสาบุปผา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวพุทธชญานันท์ จันทร์โสม
ครู คศ.2