ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน DLIT Word Document ขนาดไฟล์ 56.33 KB 35546
คู่มือการใช้งาน SGS สำหรับนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 830.82 KB 34235
คู่มือSGS สำหรับครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.27 MB 33935
การอัพเดต Internet Explorer 11 Word Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 33727
การอัพเดต Flash Player เวอร์ชั่นล่าสุด Word Document ขนาดไฟล์ 2.24 MB 33728
คู่มือนายทะเบียนSGS RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.52 MB 33748
ใบงานหน้า 11 Word Document ขนาดไฟล์ 12.26 KB 33770
ใบกิจกรรม การพัฒนาทักษะการคิดสู่การพัฒนาผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 31.36 KB 33773
ขออนุญาตออกนอกบริเวรโรงเรียน(นักเรียน) Word Document ขนาดไฟล์ 312.5 KB 33842
วิจัยในชั้นเรียน ดร.พานชัย 33792
สหวิทยาเขตกรมหลวงประจักษ์ 33787
วิจัยในชั้นเรียน ศน.เสถียร เที่ยงธรรม 33802
แบบอักษรไทย RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.63 MB 33919
ปกแบบบันทึกนักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 681 KB 33866
แบบบันทึกนักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 145.27 KB 33931
ตัวอย่างแฟ้มสะสมผลงานครู (Teacher Portfolio) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 375.87 KB 33946
รายงานการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 378 KB 34159
ปก แบบบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 681 KB 33935
แบบบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 357.5 KB 33941
ใบปะหน้าข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 54.5 KB 33961
แบบฟอร์หนังสือราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 33917
แบบฟอร์บันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 31 KB 33922
ตัวอย่างคำสั่งสายงาน Word Document ขนาดไฟล์ 207.5 KB 36542