ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน DLIT Word Document ขนาดไฟล์ 56.33 KB 95528
คู่มือการใช้งาน SGS สำหรับนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 830.82 KB 93899
คู่มือSGS สำหรับครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.27 MB 93921
การอัพเดต Internet Explorer 11 Word Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 93714
การอัพเดต Flash Player เวอร์ชั่นล่าสุด Word Document ขนาดไฟล์ 2.24 MB 93717
คู่มือนายทะเบียนSGS RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.52 MB 93735
ใบงานหน้า 11 Word Document ขนาดไฟล์ 12.26 KB 93760
ใบกิจกรรม การพัฒนาทักษะการคิดสู่การพัฒนาผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 31.36 KB 93762
ขออนุญาตออกนอกบริเวรโรงเรียน(นักเรียน) Word Document ขนาดไฟล์ 312.5 KB 93830
วิจัยในชั้นเรียน ดร.พานชัย 93783
สหวิทยาเขตกรมหลวงประจักษ์ 93778
วิจัยในชั้นเรียน ศน.เสถียร เที่ยงธรรม 93793
แบบอักษรไทย RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.63 MB 93910
ปกแบบบันทึกนักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 681 KB 93856
แบบบันทึกนักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 145.27 KB 93920
ตัวอย่างแฟ้มสะสมผลงานครู (Teacher Portfolio) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 375.87 KB 93936
รายงานการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 378 KB 94146
ปก แบบบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 681 KB 93925
แบบบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 357.5 KB 93931
ใบปะหน้าข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 54.5 KB 93951
แบบฟอร์หนังสือราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 93907
แบบฟอร์บันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 31 KB 93912
ตัวอย่างคำสั่งสายงาน Word Document ขนาดไฟล์ 207.5 KB 96530