ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายเศรษฐชัย สายพรหม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายทรงศักดิ์ คุนานันท์
ครู คศ.3

ว่าที่ ร.ต.ภัสภูมิ กิตติรัตนบุตร
ครู คศ.1