ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสิทธิโชติ โคตรกระพี้
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายภูวิศ มั่งมี
ครู คศ.1