ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พนักงานบริการ

นายจีรศักดิ์ ชัยจันทร์
ช่างไม้ 2

นายอนันต์ ตาลรอด
เจ้าหน้าที่ธุรการ