ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทธิศักดิ์ ยาตาล
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรวุฒิ โคตรบุตร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายทรงศักดิ์ คุนานันท์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายทำนอง นามคุุต
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางพิสมัย ใจกล้า
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายวิรัตน์ วงศาเทพ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระณรงค์ฤทธิ์ ธมฺมจาโร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมทัด ผมอินทร์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายศิริวัฒน์ มงคล
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ