ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวทัศนีย์ ธานีกุล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายไกรษร โกมาลย์
ครู คศ.2

นายพรหมพิทักษ์ ศรีชนะ
ครู คศ.2

นางสาวประภัสสร พังตุ้ย
พนักงานราชการ