ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

     โรงเรียนจอมศรีพิทยาคารตั้งขึ้นตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538
ณ หมู่ที่ 14  บ้านศรีเจริญ  ตำบลจอมศรี  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  เมื่อวันที่  1  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2535
คณะกรรมการสภาตำบลจอมศรี ยินยอมให้กรมสามัญศึกษาใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์  จำนวน  102  ไร่
80  ตารางวา เพื่อจัดตั้งโรงเรียนมัธยมประจำตำบล  ชื่อว่า  โรงเรียนสาขาเพ็ญพิทยาคม ตำบลจอมศรี
         
นายชวน  บุญแสนแผน ผู้อำนวยการโรงเรียนเพ็ญพิทยาคม ได้แต่งตั้ง นายพัลลภ  หนูกลาง อาจารย์ 2
ระดับ 6 เป็นผู้ประสานงาน จนในปี พ.ศ. 2537 นายประสิทธิ์ จิตธรรมมา  ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ
โรงเรียนเพ็ญพิทยาคมได้แต่งตั้ง นายชูชีพ  ชำนาญเอื้อ  เป็นผู้ประสานงานต่อ
         
การก่อตั้งโรงเรียนในช่วงแรก  ได้รับการสนับสนุนจากสภาตำบลจอมศรี  โดยมีนายแสงอรุณ  คำเทพ
เป็นประธาน  ช่วยอนุเคราะห์ วัสดุ แรงงาน ตลอดจนการรับสมัครนักเรียนตามหมู่บ้านต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 60 คน
และยังมอบรถจักรยานให้นักเรียนคนละ
1 คัน โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนรุ่นแรกและเปิดทำการเรียนการสอน
อย่างสมบูรณ์  เมื่อวันที่ 
16  พฤษภาคม  พ.ศ. 2538  มี  6  ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  211  คน
ครู – อาจารย์  3  คน  รวมทั้งผู้บริหาร  โดยมีนายประสิทธิ์  จิตธรรมมา  ผู้อำนวยการโรงเรียนเพ็ญพิทยาค
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนเป็นการชั่วคราว

          ในวันที่  16  พฤษภาคม  พ.ศ. 2538  กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้ง
นายสุริยา  บุญแสนแผน  ซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม
เป็นครูใหญ่โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร  เป็นคนแรก  และได้ปรับปรุง  พัฒนาโรงเรียนในทุกๆ ด้าน
ปัจจุบันมีนายสมเกียรติ  รัตนจันทร์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร