ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายไมตรี โมระดา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายธนพล ศิริภา
ครูอัตราจ้าง