ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 ส.ค. 63 ถึง 31 ส.ค. 63 กิจกรรมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์/กลุ่มสาระภาษาไทย/งานห้องสมุด
1.กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
2. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
3. กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ/สุนทรภู่
รร.จอมศรีพิทยาคาร/ชุดนักเรียนตามวัน รร.จอมศรีพิทยาคาร