ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจิรารัตน์ สีแจจันทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายนัฏฐกิจ จันทร์ธร
ครู คศ.1

Miss Zhong Mei Ling
ครูอัตราจ้าง