ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเหนือสิงห์ ไชยยงค์
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ